Rječnik osigurateljskih pojmova

BONUS
je poseban popust ugrađen u cjenik, koji se daje osiguraniku koji tijekom određenog osigurateljnog razdoblja nije imao štete ili je omjer između uplaćene premije i isplaćenih mu šteta povoljan za Osiguratelja.

 

AGREGATNI LIMIT
je gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine.

 

BRUTO PREMIJA
je naziv za cijenu osiguranja. Sastoji se od funkcionalne premije i dijela premije za obavljanje djelatnosti osiguranja (režijskog dodatka).

 

CEDENT
je direktni osiguravatelj tj. ugovorna stranka ugovora o reosiguranju koja dio svog rizika prenosi reosiguravatelju radi izravnavanja rizika.

 

CESIJA
je ustupanje potraživanja pri čemu stari vjerovnik (cedent) ustupa potraživanje od svog dužnika (cesusa) novom vjerovniku (cesionaru) kako bi na taj način posredno izmirio svoju obvezu prema novom vjerovniku.

 

DAN DOSPJELOSTI
je izraz kojim se označuje rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

 

DATUM POČETKA POKRIĆA
datum i vrijeme od kojeg počinju obveze po ugovoru o osiguranju.

 

DJELOMIČNA ŠTETA
je djelomični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, za razliku od potpunog gubitka (totalne štete).

 

DNEVNA NAKNADA ZA LIJEČENJE U BOLNICI
je novčani iznos koji osiguranik dobiva od osiguratelja za svaki dan proveden u bolnici. Može se ugovoriti u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja i bolesničkom osiguranju.

 

DOBROVOLJNO OSIGURANJE
je osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguratelja i osiguranika, ne postoji zakonska obveza niti prisila njegova sklapanja.

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
je uz obvezno osiguranje, drugi oblik zdravstvenog osiguranja; provode ga društva za osiguranje, a može biti: dopunsko, dodatno i privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 

DOPUNSKI RIZICI
je izraz za prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.

 

DOPUNSKO OSIGURANJEje dodatno osiguranje na osnovi osiguranja zbog dopunskih rizika. Za dopunsko osiguranje obično postoje posebne klauzule ili dopunski uvjeti.

 

DOSPJELA PREMIJA
je dio ukupne premije osiguranja koji pokriva rizik osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.

 

DUGOROČNO OSIGURANJE
je osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).

 

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU
je pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju (brokeri).

 

DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
je pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju (agencije za zastupanje).

 

DUGOROČNO OSIGURANJE
je osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).

 

ELEMENTI POLICE OSIGURANJA
prema ZOO Čl. 926., polica mora sadržavati: ugovorne strane, osiguranu osobu, odnosno osiguranu stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premiju ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpise ugovornih strana.

 

EUROPSKO IZVJEŠĆE O NEZGODI
je obrazac u koji se upisuju okolnosti i tijek prometne nezgode. Sudionici prometne nezgode moraju ga ispuniti, potpisati i međusobno razmijeniti ako policija nije obavila očevid prometne nezgode. Ispunjeni obrazac oštećena osoba i osiguranik mogu koristiti kao odštetni zahtjev po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti. Osiguratelj je dužan ugovoratelju osiguranja uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti uručiti ovaj obrazac.

 

FRANŠIZA
je sudjelovanje osiguranika u šteti. Ako je ugovorena franšiza to znači da osiguranik sam snosi dio štete do iznosa ugovorene franšize. Osiguratelj umanjuje isplatu štete za iznos odnosno iznose franšize. Ugovara se u postotku ili u apsolutnom iznosu (valuti) kao udio u svoti osiguranja. Može se ugovoriti kao kvalitativna (osiguratelj se oslobađa u cijelosti za pokriće određenih vrsta rizika) i kao kvantitativna (ograničava se pravo osiguranika na dio naknade). Franšiza može biti integralna i odbitna. Integralna – ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena. Odbitna – osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s iznosom odbitne franšize, ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje umanjena za iznos odbitne franšize.

 

GODIŠNJA PREMIJA
je premija koja se plaća za osigurateljnu godinu.

 

HANFA
Hrvatska agencija za nadzor financija.

 

HUO
Hrvatski ured za osiguranje; krovna institucija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj.

 

HZZO
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; provodi obvezno zdravstveno osiguranje i dopunsko dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 

INVESTICIJSKI FONDOVI
su financijske organizacije ili institucionalni investitori koji prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih potom plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije.

 

ISKLJUČENI RIZICI
su rizici koji su općenito isključeni iz osigurateljnog pokrića.

 

ISPLATA ODŠTETE
je obveza osiguratelja za isplatu štete osobi koja to pravo ostvaruje temeljem ugovora o osiguranju.

 

ISPLATA OSIGURNINE
je jedna od obveza osiguratelja prema Zakonu o obveznim odnosima.

 

ISTEK OSIGURANJA
je prestanak važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguratelj više nije u obvezi.

 

IZDAVANJE POLICE
je postupak kojim se potvrđuje da je zaključen ugovor o osiguranju. Nakon zaključenja ugovora o osiguranju osiguratelj najčešće ispostavlja osiguraniku pisanu ispravu koja se zove polica osiguranja.

 

IZVID ŠTETE
je prva faza u postupku rješavanja štete; podrazumijeva odlazak procjenitelja na mjesto nastanka štete ili mjesto sanacije štete; obuhvaća dva postupka: utvrđivanje uzroka štete i utvrđivanje opsega štete.

 

JEDNOKRATNA PREMIJA
je pojam u osiguranju života, odnosno uplata ukupne premije u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja.

 

KAPITALIZIRANA VRIJEDNOST
je vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. Ugovaratelj osiguranja može zahtijevati kapitalizaciju osiguranja bez daljnjeg plaćanja premije ako su od početka osiguranja protekle najmanje tri godine i ako su za to razdoblje plaćene sve premije osiguranja. U tom slučaju obveza plaćanja premije više ne postoji, a osiguranje ostaje na snazi do isteka sa smanjenom osiguranom svotom prema tablici kapitaliziranih vrijednosti.

 

KARENCA
je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguratelj nije u obvezi ako nastane osigurani slučaj.

 

KORISNIK OSIGURANJA
je pravna ili fizička osoba koja ima pravo na naknadu temeljem ugovora o osiguranju ako nastupi osigurani slučaj. Primjerice, kod osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja (obično je to član obitelji) isplaćuje se osigurnina za slučaj smrti. U slučaju doživljenja osigurnina se isplaćuje osiguraniku ili korisniku kojeg odredi ugovaratelj osiguranja, dakle, to može biti i on sam. Bitno je znati da korisnik ne mora biti određen po imenu, već je dovoljno da dokument (polica osiguranja, oporuka ili sl.) sadrži nužne podatke za njegovo određivanje (npr. djeca, zakonski nasljednici itd.).

 

KRAĐA
je protuzakonito uzimanje imovine druge osobe. Da bi se smatrala osiguranim slučajem, mora biti prijavljena nadležnoj policijskoj postaji. Policijski zapisnik je dio odštetnog zahtjeva. Dijeli se na provalnu krađu (nasilni ulazak u prostorije) i na običnu krađu.

 

LIJEČNIČKI PREGLED
je pregled osiguranika radi utvrđivanja njegova zdravstvena stanja ako se osigurava na veći iznos osigurane svote koja je obično limitirana u uvjetima ili cjenicima osiguranja. Obavlja se prije prihvaćanja osiguranika u osiguranje kao dio procesa preuzimanja rizika. Važan je zbog antiselekcije, pravilnog određivanja premije i ne osiguravanja osoba za koje je izvjesno ili postoji velika vjerojatnost smrti ili oboljenja.

 

LIKVIDACIJA ŠTETE
je najvažnija faza rješavanja štete koja, temeljem dotad obavljenih poslova, rezultira utvrđivanjem konačne odštete oštećeniku.

 

LIST POKRIĆA
je dokument kojim se dokazuje postojanje osiguranja bez police; obično se izdaje kada ne postoji neki opći ugovor o osiguranju, i to kad se iz tehničkih razloga ne može odmah izdati polica osiguranja, a ugovaratelju osiguranje je hitno potrebna isprava kao potvrda o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

 

MALUS
je doplatak na premiju ugrađen u cjenik, koji osiguratelj obračunava osiguraniku za nepovoljan odnos premije i šteta; odnosno, povišenje premijske stope osiguraniku za iduće razdoblje ako su štete tijekom ugovorenog ranijeg razdoblja znatno premašile naplaćenu premiju.

 

MJEŠOVITO OSIGURANJE ŽIVOTA
osiguranje za slučaj smrti i doživljenja.

 

NAGODBA
ugovor kojim osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu uzajamnim popuštanjem prekidaju spor, odnosno, otklanjaju neizvjesnost i određuju svoja prava i obveze.

 

NETO PREMIJA
je dio bruto premije potreban za pokriće predvidivih izdataka za štete. U zakonu u osiguranju koristi se naziv funkcionalna premija, koja sadrži tehničku premiju, a eventualno i dio za preventivu. Tehnička premija može odgovarati pojmu neto premije. Neto premija je jednaka očekivanoj šteti.

 

NEŽIVOTNA OSIGURANJA
jedna od dvije skupine osiguranja (druga skupina su životna osiguranja) prema Smjernicama Europske unije, koje su u primjeni od 1.1.1998.

 

NOVA VRIJEDNOST
je oblik osigurateljnog pokrića imovine. Prema posebnim uvjetima građevinski objekti i oprema se mogu osigurati na novu vrijednost samo ako njihova stvarna vrijednost nije manja od 40% od nove vrijednosti u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju.

 

OBNOVA OSIGURANJA
postupak kojim se obnavlja osiguranje koje je prestalo zbog njegova isteka, neplaćanja premije ili zbog nekog drugog razloga. Osiguranje se obnavlja u rokovima predviđenim uvjetima osiguranja.

 

OBVEZE OSIGURANIKA / UGOVARATELJA OSIGURANJA
definirane su ZOO, a svode se na slijedećih 5 aktivnosti: prijava okolnosti značajnih za ocjenu osiguranog rizika, plaćanje premije, obavještavanje osiguratelja o promjenama osiguranog rizika, sprečavanje osiguranog slučaja te obveze kad nastane osigurani slučaj.

 

OBVEZNO OSIGURANJE
je osiguranje kojem obveza proizlazi iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ili iz drugih zakona.

 

ODŠTETA
je visina koju osiguratelj priznaje kao naknadu iz uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju.

 

OSIGURANI SLUČAJ
je događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja. Osigurani slučaj mora se ostvariti dok traje osiguranje.

 

OSIGURANIK
u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Ako osiguranik i ugovaratelj osiguranja nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pisana suglasnost osiguranika. U imovinskim osiguranjima – vlasnik predmeta osiguranja, osoba čija je imovina, odnosno, imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

 

OSIGURANJE BEZ SUDJELOVANJA U DOBITI
je osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja nema pravo na sudjelovanje u dobiti osiguravatelja.

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
podrazuimijeva odgovornost prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta. Limit pokrića je gornji limit obveze osiguravatelja bez obzira na stvarnu ili procijenjenu vrijednost. Opća odgovornost općenito može biti ugovorena kao odgovornost građana (privatna odgovornost) ili odgovornosti iz djelatnosti (opća izvanugovorna odgovornost).

 

OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI
osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranje, a osiguratelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme tj. ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje.

 

OSIGURATELJ
društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju; osiguratelj se obvezuje, prema uvjetima osiguranja, ugovaratelju osiguranja / korisniku osiguranja isplatiti osigurninu, odnosno, naknaditi štetu.

 

OSIGURATELJNA GODINA
je vrijeme od godine dana koje počinje na dan početka osiguranja ili na dan nastavka osiguranja. Za razliku od kalendarske i poslovne godine, svaka polica može imati različitu osigurateljnu godinu.

 

OTKUPNA VRIJEDNOST
u osiguranju života vrijednost police koju osiguratelj isplaćuje, obično ugovaratelju osiguranja kod otkupa osiguranja prije njegovog ugovorenog isteka. Otkupna se vrijednost povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja često nema otkupne vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.

 

POLICIRANA PREMIJA
je novčani iznos koji je ugovoren pri sklapanju osiguranja u tekućem obračunskom razdoblju za pokriće rizika.

 

PONUDA OSIGURANJA
ponuda ugovaratelja osiguranja osiguratelju za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguratelja. Pisana ponuda obvezuje ponudioca za određeni broj dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju.

 

PREDMET OSIGURANJA (OSIGURANA STVAR, OBJEKT OSIGURANJA)
može biti materijalni predmet ili imovinski interes. Predmet osiguranja mora biti definiran na način da nema dvojbe o njegovim karakteristikama i identifikaciji pri ugovaranju osiguranja i kada nastane osigurani slučaj.

 

PREMIJA OSIGURANJA
je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.

 

REOSIGURANJE
zasebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguratelj prenosi na reosiguratelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguratelju premiju reosiguranja. Kraće: osiguranje osiguratelja.

 

RIZIK
je neizvjesnost nastanka štete, a mora biti: budući, neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja i/ili osiguranika.

 

RIZIKO PREMIJA
u osiguranju života dio neto premije koji služi za pokriće razlike ugovorene svote i matematičke pričuve osiguranja života u slučaju smrti u tekućoj godini osiguranja.

 

SKADENCA
je dospijeće obnove police ili datum isteka tekuće osigurateljne godine. Skadenca se ne mora podudarati s kalendarskom godinom.

 

ŠTETA
je stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika.

 

TOTALNA ŠTETA
ako je vozilo uništeno ili nestalo (totalna šteta), tada s danom uništenja ili nestanka prestaju sva ugovorena pokrića na polici osiguranja.

 

TREĆA OSOBA
je pojam koji u osiguranju od odgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete.

 

UDIO U DOBITI
u osiguranju života dio je dobiti osiguratelja koji se distribuira ugovarateljima osiguranja za osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti. Nastaje kao posljedica ostvarenih rezultata u poslovanju osiguratelja boljih nego je bilo predviđeno.

 

UGOVARATELJ OSIGURANJA
je pravna ili fizička osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguratelja. Za jedan ugovor može postojati više ugovaratelja, a u najvećem broju slučajeva, ugovaratelj i osiguranik su iste police.

 

VINKULACIJA POLICE
je izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se prilaže polici o ustupanju prava na isplatu osigurnine trećoj osobi. Vinkulacija police obično se vrši na zahtjev kreditora ili vjerovnika radi osiguranja njegove tražbine u slučaju nastanka štete, odnosno osiguranog slučaja ili smrt dužnika.

 

VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE
je osiguranje zaključeno za razdoblje duže od jedne godine s naznačenim datumom početka i isteka osiguranja. Prema ZOO ne može se raskinuti prije proteka 5 godina od datuma početka, a nakon toga se može raskinuti na skadenci uz otkazni rok od 6 mjeseci.

 

VIŠEKRATNA PREMIJA
u osiguranju života je premija koja se plaća svake godine kroz dio ili kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Može se plaćati jednom godišnje ili u više godišnjih obroka.

 

ZELENA KARTA
je međunarodna potvrda izdana od ovlaštenog osiguratelja kojom se potvrđuje postojanje urednog osiguranja za štete iz uporabe motornih vozila nastalih u jednoj ili više država koje su u njoj naznačene.

Dostupni smo i preko sljedećih kanala: